راهنمای فراسو > فروش سلز هواپیمایی

    •راهنمای سلز هواپیمایی

    جهت ثبت اطلاعات مربوط به سلزهواپیمایی مراحل ذیل را طی می نماییم.

    1. ثبت اطلاعات قراردادفروش بلیط آزاد هواپیما

    برای این کار، لازم است که یک قرارداد باشرکت طرف حساب ثبت نمایید.شایان ذکر است بایستی یک کد حساب به نام شرکت قبلا توسط حسابدار در بخش (حسابداری،اطلاعات     پایه،سر فصل حساب ) تعریف شده باشد .جهت عقد قرارداد از منوی قراردادها ،زیر منوی ثبت قرارداد باشرکت هواپیمایی را انتخاب می کنیم.در صفحه ثبت قرارداد فروش بلیط     آزاد هواپیما دکمه ایجاد را از پایین صفحه کلیک می کنیم.

 

                        سلزهواپیمایی←قراردادها ←ثبت قرار دادفروش بلیط آزاد هواپیما

    در صفحه باز شده ،قسمت طرف حساب (آیکون ذره بین) نام شرکت طرف حساب را انتخاب کنید (به عنوان مثال فراسو) در قسمت شماره ثبت قرارداد ،شماره قرارداد را تایپ     کنید.

    تاریخ تنظیم،شروع وپایان قرارداد رابراساس قرارداد وارد کنید.

    کمیسیون را درصورتی که براساس درصد باشد تیک درصد رازده ودرصد مورد نظر را واردنمایید ودرصورتی که مبلغ ثابتی میباشد آن را درقسمت مبلغ ثابت وارد نمایدهمچنین     درحالتی که عوارض فرودگاهی رابخواهیم دخالت دهیم،درصد آن را وارد مینماییم.

    در صورتی که تیک شماره بلیط کنترل نشود را بزنیم درقسمت درخواست/ دریافت بلیط میتوان از گزینه های موردنظر استفاده نمود.

    کدحساب فروش داخلی وکد حساب فروش خارجی مربوط به شرکت طرف قرارداد میباشدکه قبلا در(حسابداری،اطلاعات پایه،سرفصلها)وارد شده است.حساب برگشت از درامد     ودرامدکمیسیون نیز از حسابهای شرکت خودمان میباشد.درپایان اطلاعات راذخیره وصفحه را میبندیم.

    2. درخواست/ دریافت بلیط

    درقسمت درخواست بلیط دکمه ایجاد را زده ودرصفحه بازشده،کدشرکت راوارد و برروی سه کامپوتر روبروی ان کلیک وقراداد مورد نظرنمایش داده میشود.تعدادبلیط درخواستی را     وارد وذخیره میکنیم.

    درقسمت دریافت بلیط بااستفاده از تصویر سه کامپوتر ، قراردادهای فروش نشان داده میشود.قرارداد موردنظر را انتخاب و ثبت استاک های دریافتی را ازمنوی پایین صفحه     (به شکل پاکت نامه)راانتخاب کرده ودر صفحه باز شده،تعداد بلیط دریافتی وشماره سریال را وارد کرده وذخیره میکنیم.

    درقسمت تحویل بلیط با زدن دکمه ایجاد وبا استفاده از ذره بین شماره درخواست استاک را انتخاب کرده وباکلیک بروی تصویرسه کامپوتر ،اطلاعات مربوط به آن استاک نمایش     داده میشود.کد آژانس ونام تحویل گیرنده استاک را وارد وآن راذخیره میکنیم.

    گزینه درخواست ،دریافت،تحویل استاک سه مرحله فوق را به صورت یکجا انجام میدهد.

    باانتخاب این گزینه،درصفحه باز شده کد شرکت مالک وآژانس تحویل گیرنده استاک بااسفاده از ذره بین انتخاب میشود.نام تحویل گیرنده استاک درقسمت پایین درج شده     وتعداد بلیط درخواستی را وارد وذخیره مینماییم.

    درصورتی که ازبلیط های دریافت شده نخواهیم استفاده کنیم،بااستفاده از گزینه برگشت بلیط خام به انبار، آنها را به انبار میفرستیم.بدین صورت که گزینه برگشت بلیط     راانتخاب ودرصفحه باز شده دکمه ایجاد رازده،کد آژانس برگشت دهنده راانتخاب وبا کلیک بر روی تصویر سه کامپوتر روبرو ،بلیط ها نمایش داده میشود،بلیط های مورد نظر     را باتیک زدن انتخاب کرده وذخیره میکنیم.

    3. ثبت اطلاعات فروش

    سلزهواپیمایی← فروش ← ثبت اطلاعات فروش

    در صفحه باز شده ،ازقسمت فروش بلیط آزاد برای فروش،تغیر وضعیت فروش برای کنسلی واصلاح وحذف و ...میتوان استفاده کرد.

    با کلیک بروی فروش بلیط آزادکه تصویر چهارم میباشد صفحه فروش بازشده وبااستفاده از ذره بین شرکت هواپیمایی و صادرکننده بلیط راانتخاب میکنیم.

    درصد وکمیسیون متعلقه،تعداد بلیط صادره،مشخصات شخص وکلاس بلیط ،قیمت بلیط وعوارض ومالیات راوارد کرده ودرصورتی که بلیط مخدوش شده باشد گزینهVOID ودرصورتی که     بلیط دوبخش داشته باشدویا یک بلیط ادامه بلیط دیگری باشد از گزینهConjuction استفاده میکنیم که بیشتردرپروازهای خارجی مورد استفاده قرار میگیرد.

    تعهد کننده بلیط را بااستفاده از ذره بین انتخاب کرده ودرصد کمیسیون پرداختی را واردکرده ودرنهایت نحوه پرداخت راانتخاب وذخیره میکنیم.

    برای اصلاح بلیط صادر شده از گزینه اصلاح(گزینه پنجم)استفاده میکنیم.

    جهت کنسل کردن بلیط بر روی آیکون تغییر وضیعت فروش کلیک کرده ودر صفحه بازشده،شماره بلیط را وارد وبر روی گزینه سبز رنگ روبروی آن کلیک کرده تا مشخصات بلیط     موردنظر نمایش داده شود،درصد جریمه سهم آژانس را وارد وذخیره میکنیم.

    جهت تغییر در موارد کنسل شده بلیط،ازگزینه اصلاح تغییر وضیعت فروش استفاده میکنیم.

    برای مشاهده وضیعت بلیط های صادرشده،از گزینه مشاهده مشخصات بلیط که با گزینه ذره بین در منوی پایین قراردارد، استفاده میکنیم.

    در مواقعی که به دنبال اطلاعات مربوط به بلیط خاصی هستیم،می توان ازگزینه وضیعت بلیط استفاده کرد که پس از کلیک بر روی گزینه ذکر شده،درصفحه وارد شده شماره بلیط     را وارد واطلاعات مربوط به آن را مشاهده میکنیم.

    برای گرفتن گزارش فروش آزاد بلیط از گزینه گزارشات سلز استفاده میکنیم که با وارد کردن شرکت هواپیمایی موردنظر،نوع مسیر فروش بلیط وتاریخ آن،گزارشهای مربوطه را     دریافت میکنیم.

    درصورت تحویل فلایت از گزینه تحویل فلایت ،برای حذف بلیط صدر شده ازگزینه حذف،جهت مشاهده گزارش روزانه وصورتحساب ازگزینه گزارش روزانه وصورتحساب ودر نهایت یرای     جستجو از گزینه اخرکه به شکل پوشه وذره بین است میتوان استفاده کرد.

ارسال دیدگاه / دیدگاه کاربران
دیدگاه شما

*
*