راهنمای فراسو > خزانه داری

راهنمای خزانه داری

    

    کلیه فعالیتهای مربوط به دریافت وپرداخت اسناد(اسناددریافتنی،اسنادپرداختنی)،اسنادضمانتی وفعالیتهای مالی مربوط به بانک(بانک) دراین قسمت انجام میشود.همچنین     ازفعالیتهای انجام شده درمواردذکر شده نیزمیتوان گزارشی به صورت روزانه تهیه کرد.

اسناددریافتنی

  

    قسمتی از دارایی های جاری میباشد که در ازای ارایه خدمات یا فروش دریافت میشود.

خزانه داریاسناددریافتیثبت اطلاعات چک دریافتی

    هنگام دریافت این اسناد به قسمت اسناد دریافتنی،ثبت اطلاعات چکهای دریافتی رفته وسپس برای ایجاد چک دریافتی جدید در منوی پایین صفحه از دکمه     ایجاد که به شکل پوشه زرد رنگ میباشد استفاده میکنیم.درصفحه بازشده درقسمت طرف حساب بااستفاده از ذره بین لیست طرف حسابهای موجود که قبلا ایجاد شده نمایش داده     میشود،که طرف حساب موردنظر راانتخاب میکنیم.

    برای تسریع در ایجادطرف حساب حقیقی یا حقوقی جدید میتوان ازقسمت روبروی طرف حساب استفاده کرد وباکلیک بر روی تصویرموردنظر طرف حساب جدید را ایجادنمود.

    کدبانک وکد شعبه موردنظر رانیزبااستفاده ازذره بین انتخاب میکنیم.برای افزودن بانک یا موسسه جدید به این لیست، میتوان از قسمت اطلاعات پایه، معرفی بانکها ودکمه     ایجاد استفاده کرد.

    شماره چک،مبلغ چک،تاریخ دریافت وسررسید وشرح ازمواردی است که با اطلاعات چک موردنظر تکمیل میگردد.در پایان از گزینه چاپ وذخیره ودرصورت عدم تمایل به چاپ فقط     ازگزینه ذخیره استفاده مینماییم.

    برای مشاهده چکهای واردشده درهمان صفحه اول باکلیک بر روی سه کامپوتر میتوان از چکهای وارده گزارش گرفت.

خزانه داریاسناددریافتی واگذاری چک دریافتی

    فعالیتهای مربوط به وصول،به حساب گذاشتن ودادن چک به طرف حساب درقسمت اسناددریافتنی،وصول/واگذاری چکهای دریافتی انجام میشود.درصفحه بازشده با     استفاده از تصویرسه کامپوتر از چکها گزارشی میگیریم.(توجه به وضعیت چکها دراین قسمت حايز اهمیت است)در صورتی که چکی را خرج کرده ویا وصول شده باشدازگزینه وصول     یاخرج نمودن استفاده میکنیم.بدین ترتیب که چک مورد نظر را انتخاب وبرروی گزینه خرج یا وصول کلیک کرده ودرصفحه بازشده مشاهده اسناددریافتنی را زده،سپس اطلاعات چک     نمایش داده میشود.نحوه وصول چک ودرپی آن کد موردنظرش را واردو ذخیره میکنیم.

    وقتی که چکی را به حساب بگذاریم از گزینه به حساب گذاشتن استفاده میکنیم.بدین ترتیب که چک موردنظر را انتخاب وپس از کلیک بر روی گزینه موردنظر،اطلاعات چک نمایش     داده میشود.کدحساب جاری را وارد وذخیره میکنیم.زمانی که چک درجریان وصولی،اعلام وصول شد نیز ازگزینه اعلام وصول چک استفاده میکنیم.بدین ترتیب که چک موردنظر     راانتخاب وسپس گزینه اعلام وصولی رازده ودر پاسخ به سوال پرسیده شده گزینه بله را انتخاب میکنیم.

    زمانی که بخواهیم چک را به طرف حساب بدهیم بر روی گزینه واگذاری چک به طرف حساب کلیک کرده ودرصفحه بازشده از چکهای دریافتی گزارش گرفته وطرف حساب مورد نظر     وپرداخت کننده راانتخاب میکنیم وذخیره مینماییم.

    ازفعالیتهای وصول وواگذاری چک نیز میتوان با کلیک برروی گزینه چاپ رسید استفاده نماییم.

خزانه داریاسناددریافتیثبت اطلاعات چک دریافتی

    درصورت برگشت خوردن چک، از منوی اسناددریافتی،ثبت اطلاعات چکهای برگشتی استفاده میکنیم.ابتداگزارشی ازچکها گرفته،سپس چک موردنظر راانتخاب     وازگزینه ثبت برگشت چک استفاده میکنیم.حال درصورتی که چکهای برگشتی فعال گردد ازمنوی اسناددریافتنی،فعال نمودن چکهای برگشتی استفاده میکنیم.بدین ترتیب که گزارشی     با استفاده از تصویرسه کامپوتراز چکهای برگشتی میگیریم وچک موردنظر راانتخاب وگزینه فعال نمودن چک برگشتی را انتخاب میکنیم.

خزانه داریاسناددریافتیمدیریت اسناد دریافتی

    جهت حذف فعالیتهای انجام شده بر روی چکها ازمنوی اسناددریافتنی،مدیریت اسناددریافتنی استفاده میگردد.ازچکها گزارش گرفته وازگزینه های حذف کلیه     اطلاعات برای حذف کامل چک،گزینه حذف اطلاعات اسنادمالی وصول/واگذاری چک برای حذف فعالیتهایی که درزمینه وصول وخرج کردن چک واردکردیم،ازگزینه حذف اطلاعات     اسنادمالی به حساب گذاشتن چک جهت حذف فعالیتهای مربوط به حساب گذاشتن چک،واز گزینه حذف اطلاعات چک برگشتی جهت حذف موارد وارد شده در قسمت چکهای برگشتی میتوان     استفاده کرد.

    همچنین میتوان ازچکهای دریافتی گزارش در قسمت گزارش چکهای دریافتی تهیه کرد.

اسنادپرداختنی

    براساس کوتاه یابلندمدت بودن اسناد در بدهی های جاری وغیرجاری قرارمیگیردو در ازای دریافت خدمات یا خرید ارایه میشود.

خزانه داریاسناد پرداختیصدور چک پرداختی

    هنگام صدور چک به قسمت اسنادپرداختی،صدور چکهای پرداختی رفته.درصفحه باز شده با استفاده از دکمه ایجاد که به شکل پوشه زرد رنگ میباشد میتوان     چکهای جدید را ثبت نمود. بدین ترتیب که درقسمت کد حساب جاری،کدحساب بانک موردنظر را بااستفاده ازذره بین انتخاب میکنیم.(برای افزودن حساب جاری جدید به لیست     ازقسمت اطلاعات پایه ،معرفی حسابهای بانکی ودکمه ایجاد میتوان استفاده کرد)با انتخاب کد حساب اطلاعاتی همچون موجودی وشماره چک به طور اتوماتیک نمایش داده     میشود.تاریخ سررسید چک ومبلغ چک را وارد مینماییم.

    دریافت کننده چک که میتواندطرف حساب حقیقی یا حقوقی،حساب جاری،صندوق ویا هزینه باشد راانتخاب کرده ودر پی آن کد موردنظرش را وارد وذخیره میکنیم.درصفحه اولیه     صدورچکهای پرداختی میتوان از چکهای ثبت شده بااستفاده ازتصویرسه کامپیوترگزارش گرفت.از منوی زیر میتوان برای گزارش گرفتن،چاپ رسید وچاپ چک وهمچنین اصلاح چک     استفاده کرد.

    درصورتی که درجستجوی چکی با مشخصات خاص باشیم نیزمیتوانیم درقسمت بالایی تیک تاریخ سررسیدویاپرداخت حساب ویادریافت توسط را زده وبا وارد کردن اطلاعات     دراختیار،چک موردنظر را پیدا کرده.

    حال اگر چک صادرشده پاس شود به قسمت اسنادپرداختنی،پاس نمودن چکهای پرداختی رفته وگزارشی ازچکها گرفته.زمانی که چکها نمایش داده شد چک موردنظر راانتخاب وازمنوی     پایین صفحه گزینه پاس نمودن چک را انتخاب میکنیم واگر بخواهیم چکی را ابطال نماییم نیز از گزینه ابطال چک که به شکل دایره قرمز رنک وضربدر سفید برآن است، میتوان     استفاده کرد.زمانی که چکی باطل یا پاس شود ازاین قسمت خارج میشود.با مشاهده وضعیت چک درقسمت صدرو چکهای پرداختی میتوانید به ماهیت موضوع پی ببرید.همچنین برای     پیدا کردن چک موردنظردرقسمت بالایی و باواردکردن اطلاعات وتصویر سه کامپوتر میتوانید صرفا همان چک صادره را پیدا کنید.

خزانه داریاسناد پرداختیمدیریت اسناد پرداختی

    درقسمت مدیریت اسنادپرداختنی با گرفتن گزارشی،چکها نمایش داده میشود.جهت حذف فعالیتهای انجام شده بر روی چکها ازاین منواستفاده میگردد. ازگزینه     های حذف چک و کلیه اطلاعات برای حذف کامل چک،گزینه ازحال پاس خارج نمودن برای حذف فعالیتهایی که درزمینه پاس نمودن چک واردکردیم،ازگزینه ازحالت ابطال خارج نمودن     جهت حذف فعالیتهای مربوط به خارج کردن چک ازحالت ابطال چک میتوان استفاده کرد.

    ازچکهای صادرشده وفعالیتهای مرتبط باآن نیز میتوان گزارشی تهیه وآن را چاپ ویا انتقال به اکسل داد. درقسمت اسنادپرداختنی،گزارش چکهای پرداختی میتوان به این     گزارش دست پیدا کرد.

 

اسنادضمانت

 

    اسنادی مانند چک ویاسفته که به عنوان ضمانت دریافت یا پرداخت میشود دراین قسمت قرارمیگیرد.

خزانه داریاسناد ضمانتثبت اطلاعات اسناد ضمانت

    هنگاه دریافت ویرداخت این سناد به قسمت اسنادضمانت،ثبت اطلاعات اسنادضمانت رفته.دکمه ایجاد راکلیک ودراولین قسمت دریافتی یاپرداختی بودن     اسنادراانتخاب میکنیم.کد طرف حساب موردنظر راانتخاب واطلاعات باقی مانده که شامل بانک وشعبه آن،شماره حساب،شماره چک یاسفته ومبلغ وتاریخ را وارد کرده وسپس ذخیره     مینماییم.

    همچنین بااستفاده از تصویرسه کامپوتر در صفحه اصلی میتوان از اسناد وارد شده گزارش گرفت وبانمایش دادن اسنادمیتوان آنها را اصلاح کرد ویا اطلاعات مربوط با آنها     رامشاهده کرد.جهت تسریع درایجاد طرف حسابها (برای استفاده در طرف حساب اسنادضمانتی در صفحه اصلی) نیز گزینه ای قرار داده شده است که باانتخاب آن میتوانید طرف     حساب را ایجادنمایید.بااستفاده ازگزینه های بالای صفحه صرفا میتوانید سند ضمانتی موردنظر را یافته وفعالیتهای موردنظر را روی آن انجام دهید.

خزانه داریاسناد ضمانتتسویه اسناد ضمانت

    زمانی که اسنادضمانتی تسویه شودازمنوی اسنادضمانتی،تسویه اسناد ضمانت راانتخاب کنید.درصفحه بازشده بااستفاده ازتصویرسه کامپوترکلیه اسناد نمایش     داده میشود.سند موردنظر راانتخاب واز منوی پایین صفحه گزینه تسویه را انتخاب مینماییم.اطلاعات مربوط به سندانتخابی نمایش داده میشود.پس از بررسی اطلاعات، گزینه     ذخیره راکلیک کرده وبدین ترتیب سند تسویه میشود.

    درقسمت مدیریت اسنادضمانتی پس از گزارش گرفتن ونمایش اسناد،با انتخاب گزینه حذف ضمانت نامه به همرا کلیه اسناد میتوان سند انتخابی را به طورکامل حذف وبرای حذف     اطلاعات مربوط به تسویه نمودن آن میتوان از گزینه از حالت تسویه خارج نمودن استفاده کرد.ازمنوی پایین صفحه نیزمیتوان باانتخاب گزینه مشاهده اطلاعات ویا مشاهده     سند،اطلاعات مربوطه را مشاهده وبررسی نمود.

    برای گرفتن گزارش از اسنادضمانتی نیز از منوی اسنادضمانتی،تهیه گزارش اسناد ضمانت را انتخاب کرده وبراساس نیاز باوارد کردن اطلاعات خواسته شده میتوان از     اسنادگزارش گرفت.

 بانک

    فعالیتهای مربوط به حساب بانکی اعم از واریز یابرداشت ازحساب بانکی دراین قسمت ثبت میشود.

خزانه داریبانکثبت فیش های واریزی و حواله های ساتنا

    درموارد واریزی ازمنوی بانک ،ثبت فیش های واریزی وحواله های ساتنا راانتخاب کرده ودرصفحه بازشده باکلیک برروی گزینه ایجادفیش که به شکل پوشه     زرد رنگ میباشد فیشها را وارد مینماییم.بدین ترتیب که درصفحه بازشده نوع پرداخت کننده ودرپی آن کد را وارد مینماییم.درقسمت واریز به جاری با استفاده ازذره بین     حساب جاری را انتخاب کرده.(برای افزودن حساب جدید به این لیست از منوی اطلاعات پایه،گزینه معرفی حسابهای بانکی را انتخاب وحساب جدید راایجاد مینماییم)شماره فیش     ومبلغ فیش را نیزوارد وذخیره مینماییم.

    درصورتی که ازحساب جاری مبلغی منتقل شود، ازگزینه ایجادحواله ساتنا استفاده میکنیم.درصفحه باز شده درقسمت انتقال ازحساب،حساب جاری موردنظر را با استفاده از ذره     بین انتخاب کرده وکدطرف حساب ومبلغ وتاریخ را درج وذخیره مینماییم.

    برای مشاهده تمام فیشها وساتناهای وارد شده درصفحه اصلی میتوان باکلیک برروی سه کامپوترگزارشی گرفت.همچنین امکانی برای مشاهده واریزهای روزانه فراهم شده که     باانتخاب گزینه مشاهده فیشهای روزانه از منوی پایین میتوان به آن دست یافت.

    برای ایجاد گروهی نیز میتوان از منوی پایین صفحه گزینه ایجادگروهی فیش راانتخاب نمود.ازگزینه چاپ رسید دریافت فیش که در منوی پایین صفحه قرار داردبرای چاپ فیش     ها با شماره ثبت کامپوتری نیزمیتوان استفاده کرد.جهت حذف یا اصلاح فیش وساتنا نیز از گزینهای حذف واصلاح میتوان بهره برد.

    همچنین برای تهیه گزارشی از موارد مذکور(فیشها وساتناها) ازمنوی بانک،تهیه گزارش فیش واریزی و براساس نیاز،گزارش را تهیه وچاپ نمود.

ارسال دیدگاه / دیدگاه کاربران
دیدگاه شما

*
*