وب سرویس ها > راهنمای وب سرویس مارکوپولو

   راهنمای وب سرویس فراسو برای سیستم هتل مارکوپولو

    Web service address:

    http://94.182.216.5/FarasooMarcopoloHotel/Service.asmx

    این وب سرویس برای ارتباط شما با سیستم فراسو طراحی گردیده و به شما این امکان را می دهد که بتوانید هتلهای روی سایت مارکوپولو را در سایت خود مشاهده کنید و     رزرو بگیرید , نکته ای که قابل توجه است این است که اجازه فروش واچر با قیمت بیشتر از نرخ مصوب هتلها روی سایت را ندارید و در صورت انجام این کار امتیاز وب     سرویس شما لغو می گردد.

    ضمنا واچرهای الکترونیکی که توسط شما طراحی می گردد باید مشابه واچرهای آژانس مارکوپولو و دارای شماره واچر و رفرنس و مشخصات مسافر باشد و نام مارکوپولو به صورت     فارسی یا لاتین در گوشه ای از واچر نمایش داده شود تا از سردرگمی مسافر در هتل جلوگیری به عمل آید.

    در صورت بروز هرگونه مشکل در راه اندازی خواهشمند است فقط با ایمیل FarasooGroup@yahoo.com

    مکاتبه فرمائید .

    با تشکر از همکاری شما

<    

        GetCityList    

    از این متد برای دریافت لیست شهرها استفاده می شود که برای دریافت کد شهر به این بخش نیاز دارید.

    public List<City> GetCityList(string OprCod, string CustCod, string PID, string Mojavez)

    ورودیها:

    string OprCod:

    کد شناسه شماره 1

    string CustCod:

    کد شناسه شماره 2

    string PID:

    کد شناسه شماره 3

    string Mojavez:

    کد شناسه شماره 4

    خروجیها

    public string CityCod { get; set; }

    کد شهر

    public string CityNam { get; set; }

    نام شهر

    public string CountryCod { get; set; }

    کد کشور

GetHotelListCity

    از این متد برای دریافت لیست هتلهای یک شهر استفاده می شود

    public List<Hotel> GetHotelListCity(int CityCod, string OprCod, string CustCod, string PID, string Mojavez)

    ورودیها:

    int CityCod

    کد شهر مورد نظر (کد شهرها را می توانید از تابع getcitylist که در بالا توضیح داده شده بدست آورید)

    string OprCod:

    کد شناسه شماره 1

    string CustCod:

    کد شناسه شماره 2

    string PID:

    کد شناسه شماره 3

    string Mojavez:

    کد شناسه شماره 4

    خروجیها

    public string HotelCod

    کد هتل

    public string HotelNam

    نام هتل

    public string HotelStar

    درجه هتل

    public string CityNam

    نام شهر

    public string CityCod

    کد شهر

    public string RoomEmkanat

    امکانات داخل اتاق

    public string HotelAddress

    آدرس هتل

    public string CheckIn

    ساعت ورود مسافر

    public string CheckOut

    ساعت خروج مسافر

GetAllHotelList

    از این متد برای دریافت لیست هتلهای تمام شهرها استفاده می شود

    List<Hotel> GetAllHotelList (string OprCod,string CustCod,string PID,string Mojavez)

    ورودیها:

    string OprCod:

    کد شناسه شماره 1

    string CustCod:

    کد شناسه شماره 2

    string PID:

    کد شناسه شماره 3

    string Mojavez:

    کد شناسه شماره 4

    خروجیها

    public string HotelCod

    کد هتل

    public string HotelNam

    نام هتل

    public string HotelStar

    درجه هتل

    public string CityNam

    نام شهر

    public string CityCod

    کد شهر

    public string RoomEmkanat

    امکانات داخل اتاق

    public string HotelAddress

    آدرس هتل

    public string CheckIn

    ساعت ورود مسافر

    public string CheckOut

    ساعت خروج مسافر

 GetHotelProperties

    از این متد برای دریافت مشخصات یک هتل خاص استفاده می شود

    public List<Hotel> GetHotelProperties(int HotelCod, string OprCod, string CustCod, string PID, string Mojavez)

   

    ورودیها:

    int HotelCod

    کد هتل مورد نظر

    string OprCod:

    کد شناسه شماره 1

    string CustCod:

    کد شناسه شماره 2

    string PID:

    کد شناسه شماره 3

    string Mojavez:

    کد شناسه شماره 4

    خروجیها

    public string HotelCod

    کد هتل

    public string HotelNam

    نام هتل

    public string HotelStar

    درجه هتل

    public string CityNam

    نام شهر

    public string CityCod

    کد شهر

    public string RoomEmkanat

    امکانات داخل اتاق

    public string HotelAddress

    آدرس هتل

    public string CheckIn

    ساعت ورود مسافر

    public string CheckOut

    ساعت خروج مسافر

GetRoomList

    از این متد برای دریافت لیست اتاقهای یک هتل استفاده می شود

    public List<HotelRoomType> GetRoomList(int HotelCod, string OprCod, string CustCod, string PID, string Mojavez)

    ورودیها:

    int HotelCod

    کد هتل مورد نظر

    string OprCod:

    کد شناسه شماره 1

    string CustCod:

    کد شناسه شماره 2

    string PID:

    کد شناسه شماره 3

    string Mojavez:

    کد شناسه شماره 4

    خروجیها

    public string RoomTypeCod

    کد نوع اتاق

    public string RoomTypeNam

    عنوان نوع اتاق

GetRoomPriceListOneDate

    از این متد برای دریافت لیست قیمت و ظرفیت یک اتاق خاص (یا همه اتاقها)از یک هتل خاص در یک تاریخ خاص استفاده می شود

    public List<HotelRoomTypePriceDat> GetRoomPriceListOneDate(int HotelCod, int RoomTypeCod, string Dat, string OprCod, string CustCod, string PID,     string Mojavez)

   

    ورودیها:

    int HotelCod

    کد هتل مورد نظر

    int RoomTypeCod

    کد نوع اتاق مورد نظر ( در صورتی که این مقدار برابر صفر باشد لیست قیمت تمام اتاقهای این هتل نمایش داده می شود)

    string Dat

    تاریخ موردنظر شمسی بدون اسلاش و به صورت هشت رقمی با شروع از چپ به راست اول سال 4 رقم دوم ماه 2 رقم سوم روز 2 رقم به عنوان مثال 13920801 به معنای اول آبان     سال 92 می باشد .

    string OprCod:

    کد شناسه شماره 1

    string CustCod:

    کد شناسه شماره 2

    string PID:

    کد شناسه شماره 3

    string Mojavez:

    کد شناسه شماره 4

    خروجیها

    public string Cap

    مانده تعداد اتاق موجود

    public string Dat

    تاریخ ورود

    public string EndDat

    تاریخ خروج

    public string ResLong

    تعداد شب

    public string RoomTypeCod

    کد نوع اتاق

    public string RoomTypeNam

    عنوان نوع اتاق

    public string Price

    قیمت

    public string PriceComm

    کمیسیون

    public string PriceCounter

    کانتر

    public string Night

    * تعداد شب مجاز برای رزرو *

    در صورتی که این فیلد صفر باشد هیچ محدودیتی وجود ندارد ولی در صورتی که عددی غیر از آن برگردانده شود بدان معناست که مسافرین ورودی تاریخ مورد نظر فقط باید به     همین تعداد شب رزرو نمایند

    public string NoVorodi

    * ورودی ندارد *

    در صورتی که این فیلد صفر باشد هیچ محدودیتی وجود ندارد ولی در صورتی که عدد یک برگردانده شود بدان معناست که در این تاریخ اجازه ورود مسافر به هتل داده نمی شود

GetRoomPriceListDateResLong

    از این متد برای دریافت لیست قیمت و ظرفیت یک اتاق خاص (یا همه اتاقها)از یک هتل خاص از یک تاریخ خاص به مدت معلوم استفاده می شود

    public List<HotelRoomTypePriceDat> GetRoomPriceListDateResLong(int HotelCod, int RoomTypeCod, string Dat,int ResLong, string OprCod, string CustCod,     string PID, string Mojavez)

    ورودیها:

    int HotelCod

    کد هتل مورد نظر

    int RoomTypeCod

    کد نوع اتاق مورد نظر ( در صورتی که این مقدار برابر صفر باشد لیست قیمت تمام اتاقهای این هتل نمایش داده می شود)

    string Dat

    تاریخ موردنظر شمسی بدون اسلاش و به صورت هشت رقمی با شروع از چپ به راست اول سال 4 رقم دوم ماه 2 رقم سوم روز 2 رقم به عنوان مثال 13920801 به معنای اول آبان     سال 92 می باشد .

    int ResLong

    مدت شب اقامت مثلا 3 به معنای 3 شب می باشد

    string OprCod:

    کد شناسه شماره 1

    string CustCod:

    کد شناسه شماره 2

    string PID:

    کد شناسه شماره 3

    string Mojavez:

    کد شناسه شماره 4

    خروجیها

    public string Cap

    مانده تعداد اتاق موجود

    public string Dat

    تاریخ ورود

    public string EndDat

    تاریخ خروج

    public string ResLong

    تعداد شب

    public string RoomTypeCod

    کد نوع اتاق

    public string RoomTypeNam

    عنوان نوع اتاق

    public string Price

    قیمت

    public string PriceComm

    کمیسیون

    public string PriceCounter

    کانتر

    public string Night

    * تعداد شب مجاز برای رزرو *

    در صورتی که این فیلد صفر باشد هیچ محدودیتی وجود ندارد ولی در صورتی که عددی غیر از آن برگردانده شود بدان معناست که مسافرین ورودی تاریخ مورد نظر فقط باید به     همین تعداد شب رزرو نمایند

    public string NoVorodi

    * ورودی ندارد *

    در صورتی که این فیلد صفر باشد هیچ محدودیتی وجود ندارد ولی در صورتی که عدد یک برگردانده شود بدان معناست که در این تاریخ اجازه ورود مسافر به هتل داده نمی شود

ReserveRoom

    این متد برای رزرو موقت اتاق به مدت 15 دقیقه می نماید در صورتی که قبل از این زمان درخواست قطعی کردن رزرو دریافت نشود به صورت اتوماتیک رزرو     کنسل می شود

    public Int64 ReserveRoom(Int64 HotelCod, Int64 RoomTypeCod, string StDat, Int16 ResLong,Int16 NumRoom, string OprCod, string CustCod, string PID, string     Mojavez)

    ورودیها

    Int64 HotelCod

    شماره شناسایی هتل رفت برای رزرو (تکمیل این فیلد اجباری است)

   

    Int64 RoomTypeCod

    شماره شناسایی هتل برگشت برای رزرو (تکمیل این فیلد اختیاری است)

    string Dat

    تاریخ موردنظر شمسی بدون اسلاش و به صورت هشت رقمی با شروع از چپ به راست اول سال 4 رقم دوم ماه 2 رقم سوم روز 2 رقم به عنوان مثال 13920801 به معنای اول آبان     سال 92 می باشد .

    int ResLong

    مدت شب اقامت مثلا 3 به معنای 3 شب می باشد

    int NumRoom

    تعداد اتاق موردنیاز برای رزرو

    string OprCod:

    کد شناسه شماره 1

    string CustCod:

    کد شناسه شماره 2

    string PID:

    کد شناسه شماره 3

    string Mojavez:

    کد شناسه شماره 4

    خروجی:

            در صورتی که عدد خروجی کوچکتر یا مساوی صفر باشد خطایی رخ داده در غیر این صورت شماره برگردانده شده شماره رزرو موقت شماست که در ارتباطات بعدی موردنیاز         است.    

    خطای 10-

    اشتباه در اطلاعات کاربری

    خطای 20-

    تعداد شب اقامت باید عددی بین 1 تا 10 باشد , تعداد اتاق باید عددی بین 1 تا 10 باشد , کد هتل یا کد نوع اتاق باید عددی بزرگتر از صفر باشد

    خطای 9-

    عدم وجود ظرفیت

    خطای 1-

    خطا در درج اطلاعات

    خطای 100-

    خطای ناشناخته

InsertNamReserveRoomTemporary    

          

    اطلاعات یک فروش را بر اساس رزرو انجام شده به صورت موقت نگهداری می کند تا زمانی که رزرو موقت باطل شود یا اینکه با دستور ForoshRoomFromTemporary رزرو قطعی     شود .

    public Int64 InsertNamReserveRoomTemporary(Int64 ReserveNo,string TypeRoomAll, string NamAll, string FamilyAll, string MeliCodAll, string BirthDatAll,     string Mobile, string TelNo1, string TelNo2, string Address, string Email, string ZipCode, string Dsc,

    string RaftAirLine, string FlightNoRaft, string TimeRaft, string MasirRaft,

    string BargashtAirLine, string FlightNoBargasht, string TimeBargasht, string MasirBargasht,

    string OprCod, string CustCod, string PID, string Mojavez)

 

    ورودیها

    Int64 ReserveNo

    شماره شناسایی رزرو موقت

    string TypeRoomAll

    کد نوع تختها که با کاما از یکدیگر جدا شده اند و شامل یکی از سه مقدار 1 برای دبل و 2 برای توئین و 3 برای سینگل می باشد.

    مثال برای سه اتاق:

    "2, 2 , 2 "

    یعنی سه اتاق که همگی توئین می باشد

    string NamAll

    نام سرپرست اتاقها که با کاما از یکدیگر جدا شده اند (توجه شود که به ازای هر اتاق فقط یک نام , بعنوان سرپرستی باید اعلام شود و نیازی به وارد کردن نام بقیه     مسافرین اتاق نیست)

    مثال:

    "مهدی , علی , حسن " برای سه اتاق

    string FamilyAll

    نام خانوادگی مسافرین که با کاما از یکدیگر جدا شده اند

    مثال:

    "رضایی , احمدی , رضایی " برای سه اتاق

    string MeliCodAll

    کد ملی مسافرین سرپرست به ترتیب که با کاما از یکدیگر جدا شده اند

    مثال:

    "1234567890, 1234567889, 1234506777 " برای سه اتاق

    string BirthDatAll

    تاریخ تولد مسافرین سرپرست اتاق به ترتیب که با کاما از یکدیگر جدا شده اند

    تاریخ موردنظر شمسی بدون اسلاش و به صورت هشت رقمی با شروع از چپ به راست اول سال 4 رقم دوم ماه 2 رقم سوم روز 2 رقم به عنوان مثال 13920801 به معنای اول آبان     سال 92 می باشد .

    مثال:

    " 13420103, 13520103, 13820103" برای سه اتاق

    string MobileNo

    شماره همراه مسافر برای مواقع ضروری

    string TelNo1

    شماره تلفن مسافر برای مواقع ضروری

    string Address

    آدرس محل سکونت

    string TelNo2

    شماره تلفن محل کار- ورود این پارامتر اختیاری است

   

    string Email

    پست الکترونیک- ورود این پارامتر اختیاری است

   

    string ZipCode

    کد پستی- ورود این پارامتر اختیاری است

   

    string Dsc

    ملاحظات خاص - ورود این پارامتر اختیاری است

   

    string RaftAirLine

    ایرلاین رفت مسافرین - ورود این پارامتر اختیاری است

    string FlightNoRaft

    شماره پرواز رفت مسافرین - ورود این پارامتر اختیاری است

    string TimeRaft

    ساعت پرواز رفت مسافرین - ورود این پارامتر اختیاری است

    string MasirRaft

    شهر مبدا پرواز مسافر - ورود این پارامتر اختیاری است

    string BargashtAirLine

    ایرلاین برگشت مسافرین - ورود این پارامتر اختیاری است

    string FlightNoBargasht

    شماره پرواز برگشت مسافرین - ورود این پارامتر اختیاری است

    string TimeBargasht

    ساعت پرواز برگشت مسافرین - ورود این پارامتر اختیاری است

    string MasirBargasht

    شهر مقصد بعدی پرواز مسافر - ورود این پارامتر اختیاری است

   

    string OprCod:

    کد شناسه شماره 1

    string CustCod:

    کد شناسه شماره 2

    string PID:

    کد شناسه شماره 3

    string Mojavez:

    کد شناسه شماره 4

   

    خروجی:

    در صورتی که خروجی صفر یا کوچکتر از صفر باشد خطایی پیش آمده و در صورت موفقیت شماره رزرو موقت شما را مجددا برای شما بر می گرداند(یعنی در صورت موفقیت اولین     پارامتر ورودی خود را برمی گرداند)

  ForoshRoomFromTemporary

    این متد زمانی صدا زده می شود که شما برای این رزرو قبلا متد InsertNamReserveRoomTemporary را صدا زده و نتیجه موفقیت آمیز دریافت کرده باشید و این متد به     معنای قطعی کردن رزرو موقت شماست و در واقع فروش را به حساب بدهی شما منظور می کند.

    public Int64 ForoshRoomFromTemporary(Int64 ReserveNo, string OprCod, string CustCod, string PID, string Mojavez)

    ورودیها:

   

    Int64 ReserveNo

    شماره شناسایی رزرو موقت

    string OprCod:

    کد شناسه شماره 1

    string CustCod:

    کد شناسه شماره 2

    string PID:

    کد شناسه شماره 3

    string Mojavez:

    کد شناسه شماره 4

    خروجی:

    در صورتی که خروجی صفر یا کوچکتر از صفر باشد خطایی پیش آمده و در صورت موفقیت شماره رزرو شما مجددا برگردانده می شود. خصوصا خطای (1-) به معنای کنسل شدن رزرو     موقت شما به دلیل گذشت زمان می باشد .

GetRefrenceHotel

 

    این متد مشخصات فروش قطعی شده را برای شما ارسال می کند . از این تابع می توان برای مشاهده مشخصات به مسافر یا برای چاپ واچر الکترونیک استفاده نمود.

    public List<ResultReserve> GetRefrenceHotel(int ReserveNo, string OprCod, string CustCod, string PID, string Mojavez)

    ورودیها:

   

    Int64 ReserveNo

    شماره سریال پیگیری فروش

    string OprCod:

    کد شناسه شماره 1

    string CustCod:

    کد شناسه شماره 2

    string PID:

    کد شناسه شماره 3

    string Mojavez:

    کد شناسه شماره 4

    خروجیها

    string FrNo

    سریال پیگیری فروش یک اتاق از اتاقهای فروخته شده

    string FrDate

    تاریخ فروش

    string FrHour

    ساعت فروش

    string Nam

    نام سرپرست اتاق

    string Famly

    نام خانوادگی سرپرست اتاق

    string VotureNo

    شماره واچر هر اتاق

    string HotelNam

    نام هتل

    string RoomTypeNam

    نام اتاق

    string FeeGet

    بدهی شما بابت هر اتاق با کسر کمیسیون و کانتر

    string DatVorod

    تاریخ ورود به هتل

    string DatKhoroj

    تاریخ خروج از هتل

    string ResLong

    تعداد شب اقامت

    string NumRoom

    تعداد اتاقا موجود در هر واچر

    string ConfirmStatNam

    وضعیت کانفرم اتاق که شامل یکی از مقادیر زیر است

    'منتظر بمانید'

    'کانفرم شده'

    'موجود نیست'

    در صورتی که وضعیت کانفرم در حالت 'منتظر بمانید' باشد باید به فاصله 5 دقیقه یکبار این تابع صدا زده شود تا وضعیت نهایی اتاق مشخص گردد و سپس در صورت کانفرم     شدن چاپ واچر انجام شود .

   

        ساده ترین روش فروش در سیستم    

       
  •         استفاده از GetAllHotelList برای دریافت لیست هتلها و انتخاب یک هتل    

    · استفاده از GetRoomPriceListDateResLong برای چک نمودن انواع اتاق هتل موردنظر با فرستادن عدد صفر برای پارامتر roomtypecod برای بدست آوردن لیست اتاقهای     موجود

          استفاده از  ReserveRoom برای رزرو موقت کردن یک اتاق         به مدت 15 دقیقه

    · استفاده از InsertNamReserveRoomTemporary برای ارسال اسامی و مشخصات مسافرین و نگهداری موقت آنها

       
  •         انجام عملیات بانکی مربوط به مسافر و سایت شما تا قبل از منقضی شدن رزرو    

    · استفاده از ForoshRoomFromTemporary برای قطعی کردن رزرو و دریافت شماره پیگیری

       
  •         استفاده از GetRefrenceHotel برای دریافت مشخصات         فروش شده و چاپ واچر الکترونیک به شرط کانفرم شدن هتل
ارسال دیدگاه / دیدگاه کاربران
دیدگاه شما

*
*